Rádi vám poradíme. Zavolejte, nebo nám pošlete email ...
+420 222 311 280 info@taxvision.cz

Informační občasník 02/2022

17.8.2022


Zrušení silniční daně pro vozidla do 3,5 tuny. Dary daňově uznatelné. Opatření v oblasti daňových výdajů. Cestovní náhrady. Zvýšení úrokových sazeb ČNB. Poskytnutí nízkoemisního vozidla pro soukromé účely - změna sazby. Informativní důchodová aplikace (IDA). Sleva pojistného pro vybrané zaměstnance a zkrácené úvazky.

 

Vážení klienti,
v dalším Informačním občasníku bychom Vás chtěli seznámi s důležitými změnami zákonů, které vešly během letošního roku v platnost. Legislativní proces byl u většiny z nich dokončen v červnu a červenci.
Pokud byste potřebovali jakékoliv téma s námi podrobněni prodiskutovat, budeme rádi když se na nás obrátíte.
Tým TaxVision

Daně


Zrušení silniční daně pro vozidla do 3,5 tuny

Novelou zákona o dani silniční byla zrušena povinnost platit silniční daň pro vozidla do 3,5 tuny a to již od 1.1.2022. Předmětem daně zůstávají pouze nákladní automobily a jejich přívěsy vybraných kategorií. Nákladní automobily s maximální hmotností mezi 3,5 a 12 tuny mají nulovou sazbu daně, u vozidel nad 12 tun dochází k významnému snížení daně.
Dále bylo zrušeno placení záloh na silniční daň pro všechna vozidla. Daň se tedy bude platit jen na základě podaného přiznání jednou za roka to do 31.1. následujícího roku.
Poplatník, který vlastní pouze vozidla mimo předmět daně (např. pouze osobní vozidla), nemusí za účelem zrušení registrace činit dle sdělení Finanční správy ČR žádné úkony, jeho registrační povinnost zaniká automaticky k 1.1.2022. Rozhodnutí o zrušení registrace se nevydává.

Dary daňově uznatelné

Dochází ke zvýšení limitu pro odečet darů ze základu daně a to na 30% základu daně. Tento limit platitl i v předchozích letech 2020 a 2021, kdy byl zaveden kvůli covidu, nově se uplatnění tohotu limitu prodlužuje i pro rok 2022, důvodem je ozbrojený konflikt na Ukrajině. Pro rok 2022 se rozšiřuje možnost uplatnění darů podle jejich účelu (nově i "za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny") a příjemců (nově i "Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny"). Dar lze odečíst jen v případě, že příjemce splňuje další podmínky dané zákonem o daních z příjmů, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu daru.


Opatření v oblasti daňových výdajů

Daňově uznatelným výdajem je výdaj na bezúplatné nepeněžní plnění poskytnuté v roce 2022 na pomoc Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace na účely, pro které lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění.
Jendá se o výdaje na nepeněžitá plnění, který jsou přímo určená na plnění konkrétního účelu, např. služby (odvoz autobusem, ubytování) nebo věci (oblečení, nábytek, zdravotnický materiál). Tato plnění mohou být poskytnuta jak přímo ukrajinským občanům či právnickým osobám, tak českým poplatníkům, pokud bude jednoznačně prokázáno, že jsou určena na pomoc Ukrajině nebo jejím obyvatelům.


Cestovní náhrady

Při výpočtu náhrady za spotřebované pohonné hmoty podle § 158 zákonníku práce se vychází buĎ z ceny prokázané zaměstnancem anebo z ceny furčené vyhláškou č. 511/2021 Sb. Tato vyhláška byla ve věci ceny pro účely náhrady za spotřebované pohonné hmoty již 2x novelizována:
  • od 12.3.2022 byla zvýšena cena elektřiny z 4,10 Kč/kWh (platilo od 1.1.2022 do 11.3.2022) na 6,00 Kč/kWh,
  • od 14.5.2022 došlo ke zvýšení ceny benzínu 95 oktanů z 37,10 Kč/l (platilo o 1.1.2022 do 13.5.2022) na 44,50 Kč/l a ke zvýšení ceny nafty z 36,10 Kč/l (platilo o 1.1.2022 do 13.5.2022) na 47,10 Kč/l.


Zvýšení úrokových sazeb ČNB

Zvýšení úrokových sazeb ČNB má dopad na výši úroků za pozdní platby daní.
Od 23.6.2022 je REPO sazba ČNB 7%, úrok z prodlení pro 2. pololetí 2022 je o 8% bodů výšší, tedy činní 15%. V prvním pololetí letošního roku se úrok z prodlení platby daně počítal ze sazby k 1. dni pololetí, což bylo 3,75% a úrok z prodlení tak byl 11,75%.


Mzdy


Poskytnutí nízkoemisního vozidla pro soukromé účely - změna sazby

Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci firemní vozidlo bezplatně i pro soukromé účely, považuje se tento benefit za příjem zaměstnance, který podléhá dani z přijmů a odvodům na sociální a zdravotní zabezpečení. Za příjem zaměstnance se považuje částka ve výši 1% vstupní ceny vozidla a nově v případě poskytnutí nízkoemisního vozidla se tento příjem oceňuje částkou 0,5% vstupní ceny. Novela zákona je účinná od 1. července 2022 a použije se tedy poprvé u mezd za červenec 2022.
Podle přechodných ustanovení se použije nové pravidlo pro celý rok 2022, přeplatek za měsíce před nabytím účinnosti zákona (tj. za období leden až červen 2022) bude vypořádán v rámci ročního zúčtování záloh, které provede zaměstnavatel, nebo na potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti vydávané zaměstnancům, kteří si sami podávají daňové přiznání.
Nízkoemisním vozidlem se rozumí vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které splňuje limity Euro 5 a Euro 6. Definice nízkoemisního vozidla bude upravena zákonem.


Informativní důchodová aplikace (IDA)

Informativní důchodová aplikace (IDA) je nová online služba ePortálu České správy sociálního zabezpečení, která poskytuje přehlednou informaci ohledně jejich evidovaného počtu let důchodového pojištění. Přihlášení je jednoduché, stačí datová schránka nebo identita občana. Oblíbeným způsobem je bankovní identita.
https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/sluzby/informativni-duchodova-aplikace


Sleva pojistného pro vybrané zaměstnance a zkrácené úvazky

Dle novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení se od 1.2.2023 sníží zaměstnavatelům ve vybraných případech pojistné o 5% vyměřovacího základu. Slevu je možné uplatnit u zkracených úvazků, kde pracovní doba činí nejméně 8 hodin, avšak nepřekročí 30 hodin týdně, u vybraných kategorií zaměstnanců.
Vybrané kategorie zaměstnanců jsou například:
  • osoby starší 55 let,
  • rodiče pečující o děti mladší 10 let,
  • osoby pečující o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby,
  • osoby se zdravotním postižením či
  • osoby na rekvalifikaci.
Sleva na pojistném se také týká osob mladších 21 let, a to bez ohledu na rozsah jejich sjednaného pracovního úvazku.
Dále je třeba splnit následující podmínky:
  • vyměřovací základ nepřesáhne 1,5 násobek průměrné mzdy a
  • vyměřovací  základ připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin v kalendářním měsíci nepřesáhne 1,15% průměrné mzdy.

Novela obsahuje ještě další specifické podmínky pro uplatnění slevy.

Kategorie Aktuality