Máte otázky? Ozvěte se nám ...
222 311 280 info@taxvision.cz

Ukázka publikovaného článku pro ilustraci, jak článek sestavit

19.8.2021

O předmětu účetnictví účetní jednotky účtují podvojnými zápisy, a to do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí (tzv. akruální báze). Účetním obdobím je dle § 3 ZU nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců.

 

Cílem finančního účetnictví je poskytnout informace externím subjektům (tzv. externím uživatelům účetních informací). Naopak manažerské účetnictví slouží k řízení vnitřních podnikových procesů a jeho výstupy jsou podkladem pro manažerská rozhodnutí na všech stupních podnikového vedení. Existují dva základní nosné pilíře finančního (podvojného) účetnictví, jimiž je předpoklad akruální báze a předpoklad trvání podniku. Od těchto dvou předpokladů se odvíjejí další principy a účetní zásady. Z akruální báze vyplývá, že výsledky transakcí a ostatních událostí jsou uznány v období, kdy k nim dochází (nikoli v okamžiku příjmu či výdeje peněz), zaznamenány v účetních knihách a zohledněny v účetních závěrkách za ta období, ke kterým se skutečně vztahují. Účetní informace dále vycházejí z předpokladu, že podnik bude v dohledné budoucnosti pokračovat ve své činnosti, a nemá tedy v úmyslu ani není nucen likvidovat nebo podstatně omezit rozsah činností (tzv. předpoklad trvání podniku).

Přidání nadpisu druhé úrovně

Účetnictví poskytuje informace důležité pro řízení a rozhodování, ale slouží také ostatním uživatelům. Základní funkcí účetnictví je porovnávat stav majetku podniku zanesený v účetnictví se stavem skutečným. Dále pak poskytovat uživatelům základní informace, jak je daný podnik ekonomicky schopný, jaká je finanční situace podniku, jaké jsou hospodářské výsledky za určité časové období apod. Tyto údaje se používají především při tvorbě finančních poznatků, finančních analýz apod. Informace o stavu účetnictví jsou určeny pro pracovníky podniku, dále pro jiné externí pracovníky a uživatele, kteří se o podnik zajímají.

Seznam položek:
  • Slouží k vyměření daňové povinnosti
  • Kontrolní funkce – tato funkce umožňuje především kontrolu stavu majetku a hospodaření
  • Důkazní funkce tj. je prostředkem při vedení různých sporů
  • Registrační funkce
  • Informační funkci, tzn. poskytuje informace o stavu podniku
Účetnictví poskytuje informace důležité pro řízení a rozhodování, ale slouží také ostatním uživatelům. Základní funkcí účetnictví je porovnávat stav majetku podniku zanesený v účetnictví se stavem skutečným. Dále pak poskytovat uživatelům základní informace, jak je daný podnik ekonomicky schopný, jaká je finanční situace podniku, jaké jsou hospodářské výsledky za určité časové období apod. Tyto údaje se používají především při tvorbě finančních poznatků, finančních analýz apod. Informace o stavu účetnictví jsou určeny pro pracovníky podniku, dále pro jiné externí pracovníky a uživatele, kteří se o podnik zajímají.

Kategorie Blog
Author
Autor/ka: Jana Nováková

Do společnosti TaxVision Jana nastoupila v roce 2005 na pozici office manager. Servis pro kolegy i klienty je její prioritou. Nejvíce ji baví komunikace s klienty a hledání odpovědí na zvídavé dotazy klientů.

Newsletter

Get daily newsletter on your inbox.